4051/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bố di tích miếu Âm Hồn, Tín Nghĩa từ, nhà 125 Trần Phú, đỉnh Ông Voi, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số: 4299/UBND- VX ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị thỏa thuận Dự án bảo quản, tu bố các di tích thuộc di sản văn hóa thế giới Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bố, tôn tạo các dí tích miếu Âm Hồn, Tín Nghĩa từ, nhà 125 Trần Phú và đình Ông Voi, bao gồm các nội dung: Tu bố chính điện, bình phong, cống vào và phục hồi nhà Đông, nhà Tây thuộc di tích miếu Âm Hồn; tu bố nhà chính, nhà Đông, nhà Tây, cống vào thuộc di tích Tín Nghĩa từ; tu bố đình chính, nhà Đông, nhà Tây, cổng đình và xây dựng mới nhà vệ sinh, cống phụ thuộc di tích đình ông Voi; tu bố nhà 125 Trần Phú; phòng chống cháy các di tích. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Về phương án tu bố miếu Âm Hồn: Tu bố, bảo tồn nguyên trạng hệ thống tường bao hiện có và điều chỉnh phương án lát sân theo hướng mạch chính không chạy thắng vào chính điện.
- Đối với phương án tu bố Tín Nghĩa từ: Không sử dụng đèn cây thông chiếu sáng trong di tích. Điều chỉnh nội dung bản vẽ mặt bằng hiện trạng phù hợp với nội dung bản vẽ mặt cắt hiện trạng (bản vẽ mặt bằng hiện trạng thế hiện cửa đi hai cánh, bản vẽ mặt cắt hiện trạng lại thế hiện cửa đi bốn cánh...) và điều chỉnh ký hiệu đánh giá các cột trong bản vẽ phương án tu bố là tu bố, gia cố (không thay mới hoàn toàn) đế phù hợp với các bản vẽ đánh giá hiện trạng di tích.
- Hồ sơ Dự án cần bổ sung bản vẽ hiện trạng cống phía Tây đình ông Voi.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến đế Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng bố sung, hoàn chỉnh Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện này./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, DSVH, TĐT.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác