4051/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4051/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3970BVHTTDL ngày 11háng 11năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2013;

Căn cứ Kế hoạch số 4220/KH-BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2013 và phổ biến pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng, gồm các ông, bà:

1. Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban;

2. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ, Phó Trưởng ban;

3. Ông Phùng Minh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng ban;

4. Bà Trần Thị Thúy Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

5. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

6. Bà Trịnh Hồng Hạnh, Trưởng phòng Chế độ chính sách Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

7. Bà Phan Thị Hoài Thơ, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

8. Bà Đặng Phương Nga, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

9. Bà Vũ Thị Mai Phương, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên;

10. Ông Trần Kim Hậu, Thanh tra viên Thanh tra Bộ, Thành viên;

Điều 2. Ban Tổ chức Hội nghị chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, gửi giấy mời, mời báo cáo viên, chuẩn bị tài liệu, dự toán và quyết toán kinh phí và toàn bộ các vấn đề về tổ chức cho Hội nghị.

Ban Tổ chức Hội nghị tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác