4052/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chùa Cảnh Huống, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 5291/UBND-VX ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thẩm định Dự án bảo quản, tu bố, phục hồi di tích chùa Cảnh Huống, xã Yên Đức, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (kèm theo hồ sơ và Biên bản tham gia ý kiến ngày 06/10/2014). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chùa Cảnh Huống, bao gồm các hạng mục: Bảo quản, tu bố lầu thơ, bình phong, mộ tháp; tôn tạo, xây dựng Tam quan, Tam bảo, am hóa vàng, nhà tăng, nhà ăn, bếp, vệ sinh, cống phụ, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, hồ sơ dự án cần hoàn thiện một số nội dung sau:
- Cần tu bổ cổng vào chùa hiện có (công phụ 1), kết hợp làm cánh cửa bảo vệ.
- Không làm cột đồng trụ, hoa tranh bờ nóc, bờ chảy, kìm mái và chạm hoa văn tại nhà khách, bếp.
- Cần nghiên cứu, lựa chọn mẫu đèn chiếu sáng (sân vườn và nội thất Tam bảo) plìù hợp với di tích.
- Chủ đầu tư dự án cần xin ý kiến nhân dân đối với bức bình phong theo hướng hạ giải hạng mục nảy để dành diện tích tôn tạo cảnh quan di tích, vì bỉnh phong không có trong kiến trúc chùa truyền thông.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến thỏa thuận để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có cơ sở chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc bảo quản, tu bố, phục hồi di tích chùa Cảnh Huống theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK,07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác