4053/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, nâng cấp đường đi trong hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ban Quản lý vịnh Hạ Long
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 737/BQLVHL- DA ngày 14/10/2014 của Ban Quản lý vịnh Hạ Long về việc thấm định, thỏa thuận dự án: Cải tạo, nâng cấp đường đi trong hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long (kèm theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, nâng cấp đường đi trong hang Đầu Gỗ, vịnh Hạ Long, bao gồm các nội dung: Cải tạo hệ thống đường đi bằng gỗ và sàn ngắm cảnh; đặt biến báo và tu sửa đường đi bằng đá bị ngập nước, trơn trượt; thay thế, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, bien báo chỉ dẫn. Tuy nhiên, Ban Quản lý vịnh Hạ Long cần lưu ý:
- Hạn chế số lượng biển chỉ dẫn trong hang, thay bằng một bảng nội quy chung dành để hướng dẫn, cảnh báo...
- Hồ sơ cần bố sung những nội dung sau: đánh dấu các cấu kiện thay thế trên bản vẽ mặt bằng; bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích; căn cứ pháp íý hiện hành về di sản văn hóa và phương án bảo vệ di tích khi tiến hành thi công trong hang.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thông báo ý kiến đế Ban Quản lý vịnh Hạ Long biết, triến khai.các bước tiếp theo của việc cải tạo, nâng cấp đường đi trong hang Đầu Gỗ theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK,07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác