4058/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Nhà hát Múa Rối Việt Nam đón Giám đốc Liên hoan Rối Quốc tế

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhà hát Múa Rối Việt Nam đón ông Petrovic Radonvan - Giám đốc Liên hoan Rối Quốc tế sang Việt Nam thăm và khảo sát khả năng tổ chức Liên hoan Rối Quốc tế tại Việt Nam năm 2016.
Thời gian: từ ngày 10 đến 17 tháng 12 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Bạn chịu chi phí vé máy bay khứ hồi hành trình quốc tế.
- Nhà hát Múa Rối Việt Nam chịu chi phí ăn, ở, đi lại, lễ tân đón tiếp và mời cơm đoàn (từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2014 của Nhà hát)
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, TNH.7.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác