4060/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chuyển giao nhiệm vụ chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Quần thể danh thắng Tràng An

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8356/VPCP-KTN ngày 23/10/2014 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) đề nghị có ý kiến về việc chuyền giao nhiệm vụ chủ trì lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Tràng An. về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Ngày 23/6/2014, Quần thể danh thắng Tràng An (tỉnh Ninh Bỉnh) đã được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO công nhận là Di sản Thế giới bao gồm 02 Di tích, danh thắng quốc gia đặc biệt là: Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cố đô Hoa Lư và Danh lam thắng cảnh Tràng An -Tam Cốc - Bích Động, vì vậy, theo quy định tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP), Quần thể danh thắng Tràng An cần lập Quy hoạch tổng thể. Hơn nữa, điểm đ, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP quy định “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng Bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch di tích thuộc thẩm quyển”, do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng việc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Quần thể danh thắng Tràng An là phù hợp.
Tuy nhiên, ngày 27/4/2009, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2715/VPCP-KGVX  thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân “giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan triển khai lập quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Tràng An”, vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 15/10/2014.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VP, DSVH.VHN.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác