4060/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4060/BVHTTDL-KHTC ngày 05 tháng 11 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án phục hồi di tích ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác, tỉnh Bến Tre

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1032/SVHTTDL-KHTC ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre về việc thẩm định dự án phục hồi di tích ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác (nơi ở của đồng chí Lê Duẩn từ tháng 11/1955 - 3/1956) xã Hưng Lễ, huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 703/DSVH-DT ngày 27 tháng 9 năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về cơ bản với nội dung dự án phục hồi di tích ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác (nơi ở của đồng chí Lê Duẩn từ tháng 11/1955 - 3/1956) xã Hưng Lễ, huyện Giồng Tôm, tỉnh Bến Tre bao gồm: Di dời nhà trưng bày sang khu vực bên cạnh; phục hồi nhà ông Nguyễn Văn Trác; cải tạo hạ tầng di tích. Nội dung dự án đã được bổ sung chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 599/DSVH-DT ngày ngày 21 tháng 8 năm 2013.

2. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cần tiếp tục sưu tầm tư liệu, tổ chức xin ý kiến nhân chứng và cộng đồng nhân dân địa phương trong suốt quá trình triển khai dự án.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gai về văn hóa chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt đồng thời cho triển khai bản vẽ thi công gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án) để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, KHTC, QK.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác