4061/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích núi Bà Đen, xã Thạnh Tân và phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch nhận được Công văn số 2705/UBND-VX ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích núi Bà Đen thuộc xã Thạnh Tân và phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý chủ trương điều chỉnh diện tích khu vực khoanh vùng bảo vệ theo hướng thu hẹp lại so với hồ sơ di tích đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng năm 1989 theo tiêu chí danh lam thắng cảnh.
Tuy nhiên, để đảm bảo giữ được các yếu tố tạo nên giá trị cảnh quan thiên nhiên của di tích núi Bà Đen, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập Bản đồ khoanh vùng bảo vệ không chỉ đổi với 06 địa điểm di tích lịch sử, danh thắng đã nêu trong Công văn 2705/UBND-VX ngày 21/10/2014 nói trên, đối với khu vực cảnh quan thiên nhiên núi Bà Đen có giá trị thẩm mỹ hoặc đa dạng sinh học cũng cần đưa vào khu vực bảo vệ I.
Bản đồ và Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích cần thống nhất với nhau tất cả các thông số (diện tích, tọa độ, hướng, giáp giới...), có đầy đủ dấu xác nhận của các cơ quan liên quan theo quy định tại Thông tư số 09/201 1/TT-B VHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học đế xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét, thỏa thuận khi nhận được Bản đồ và Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích núi Bà Đen.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL, tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VP, DSVH.NĐD.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác