4063/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4063/BVHTTDL-DSVH ngày 05 tháng 11 năm 2013 Về việc xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Nghi lễ Chầu văn của người Việt”.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Phúc đáp Công văn số 271/UBND-VP7 ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc đề nghị lập hồ sơ di sản “Nghi lễ Chầu văn của người Việt” trình UNESCO (với sự hiệp y của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại Công văn số 1003/UBND-VX ngày 17 tháng 6 năm 2013) như sau:

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8868/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 11 năm của Văn phòng Chính phủ về danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016 và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp với các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể “Nghi lễ Chầu văn của người Việt” và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục cần thiết để xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Nghi lễ Chầu văn của người Việt” theo quy định của UNESCO.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-UBND tỉnh Hà Nam;

-Sở VHTTDL, tỉnh Nam Định, Hà Nam;

-Lưu: VT, DSVH, NTTT.10..

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác