4063/BVHTTDL-LVHDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phối hợp tổ chức Chương trình Khai mạc Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN-Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng’’

Kính gửi: Bộ Ngoại giao
 
Góp phần triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triến văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, từ ngày 21/11 đến ngày 23/11/2014, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN- Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Đây hoạt động giới thiệu văn hóa các nước ASEAN nhằm tăng cường sự hiếu biết, gắn kết các quốc gia, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, phát triển, một khu vực hòa bình, thịnh vượng; là cơ hội để các nước ASEAN quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người và những giá trị văn hóa tiêu biếu, những nỗ lực trong bảo tồn, phát huy giá trị các giá trị di sản văn hóa của các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng; góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác ASEAN, tăng cường quảng bá, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam.
Trong khuôn khổ của các hoạt động có chương trình khai mạc Những ngày “ Đại đoàn kết ASEAN- Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” là điểm nhấn của sự kiện được tổ chức từ 20h00 đến 21h30 ngày 21/11/2014 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, trong đó có nghi lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức long trọng trong phần đầu của chương trình.
Để lễ thượng cờ ASEAN được tổ chức theo đúng nghi thức ngoại giao, Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức sự kiện tổ chức thực hiện nghi lễ thượng cờ ASEAN trong chương trình khai mạc Những ngày “ Đại đoàn kết ASEAN- Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.
Đề nghị liên hệ Bà Toán Thị Hương - Thành viên Ban Tổ chức, Chánh Văn phòng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, số điện thoại: 0904 060.563./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, LVHDL, Hg.14.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác