4063/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4063/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2013 Về việc tổ chức “Ngày hội Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 5078/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Kế hoạch công tác năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh” vào tháng 12 năm 2013 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam – Đồng Mô – Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác