4064/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Những ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Thái Nguyên

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức “Những ngày Văn hóa Hàn Quốc” bao gồm các hoạt động: biểu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, triến lãm ảnh Hàn Quốc, chiếu phim Hàn Quốc tại Thái Nguyên nhân kỷ niệm 22 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - ASEAN, thời gian từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 12 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Hàn Quốc chịu chi phí vé máy bay hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại cho đoàn nghệ thuật, ảnh triễn lãm, phim chiếu tại sự kiện;
- Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chịu chi phí tổ chức Lễ khai mạc, lễ tân đón tiếp; địa điểm, âm thanh, ánh sáng, trang trí, trưng bày phục vụ tổ chức triển lãm, biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim; giấy mời, phiên dịch và các chi phí liên quan khác (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp thường xuyên của Bảo tàng).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác