4065/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2014

(Ban hành theo Quyết định số 4065/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 12 năm 2014
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cần thiết về cải cách hành chính; tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu tham mưu, triển khai, theo dõi công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.
1.2. Sau khi được tập huấn, các cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính có thêm kiến thức, kỳ năng và điều kiện tham gia có hiệu quả vào công tác cải cách hành chính của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
2. Yêu cầu
2.1 Phổ biến ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác cải cách hành chính trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch.
1.2. Đảm bảo các cán bộ, công chức có nhận thức và cách làm thống nhất; thực hành tốt các nội dung được tập huấn để áp dụng, triển khai hiệu quả trong giải quyết công việc.
II. NỘI DUNG TẬP HUẤN
1. Những kiến thức chung về cải cách hành chính nhà nước
1.1. Tổng quan về cải cách hành chính nhà nước.
1.2. Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
2. Kỹ năng, nghiệp vụ về cải cách hành chính nhà nước
2.1. Lập kế hoạch và tố chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị.
2.2. Theo dõi, đánh giá thực hiện cải cách hành chính.
2.3. Xây dựng báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính.
2.4. Nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.
2.5. Nghiệp vụ khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
III. THÀNH PHẦN
1. Chủ trì. Lãnh đạo Bộ.
2. Đại biểu, học viên thuộc các cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mỗi cơ quan, đơn vị cử: 02 người, gồm:
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- Chuyên viên theo dõi công tác cải cách hành chính.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: 02 ngày, dự kiến ngày 23 - 24/12/2014
2. Địa điểm: Hội trường Thư viện Quốc gia (31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn nằm trong nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Tổ chửc cán bộ chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn:
- Xây dựng chương trình, gửi giấy mời, giấy triệu tập;
- Mời báo cáo viên;
- Chuấn bị tài liệu;
- Dự trù và quyết toán kính phi;
- Toàn bộ các vấn đề về tổ chức cho Hội nghị tập huấn.
2. Các đơn vị phối hợp:
- Văn phòng Bộ phối hợp trong dự toán, quyết toán kinh phí đảm bảo việc tổ chức Hội nghị tập huấn trang trọng, tiết kiệm.
- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm cử công chức, viên chức tham dự đảm bảo đúng thành phần, đối tượng.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác