4067/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích chùa Duệ Tú, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2729/SVHTT&DL-QLDT ngày 25/8/2014 của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và Công văn số 606/UBND-QLDA ngày 07/7/2014 của Ủy ban nhân dân quận cầu Giấy xin ý kiến về việc sử dụng 112,1m2 đất thuộc di tích quốc gia chùa Duệ Tú, phường Quan Hoa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội và 100m2 đất thu hồi từ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (tống cộng 212,1 m2) để khôi phục lại đình Duệ Tú. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận cầu Giấy về việc sử dụng 112,1 m2 đất thuộc di tích quốc gia chùa Duệ Tú, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và 100m2 đất thu hôi từ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (tống cộng 212,1m2) để khôi phục lại đình Duệ Tú.
Để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Tờ trình kèm Bản đồ, Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích chùa Duệ Tú gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận. Đồng thời, thống nhất phương án điều chỉnh có sự đồng thuận của vị sư trụ trì chùa Duệ Tú và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội.
Bản đồ, Biên bản điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích thực theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học đế xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL, thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH (2)NĐD.9.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác