4073/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo hội thảo “Nâng cao thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3642/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì và phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức hội thảo "Nâng cao thầm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn" vào ngày 27 tháng 12 năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo hội thảo "Nâng cao thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn" vào ngày 27 tháng 12 năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh gồm:

1. Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban.

2. Ông Vương Duy Biên-Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn-Ủyviên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức hội thảo "Nâng cao thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn" tại thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, NTBD, Thg.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác