4073/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban triển khai công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban triển khai công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban triển khai công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có nhiệm vụ:

1. Rà soát, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2012 là đối tượng phải hợp nhất (các văn bản quy phạm pháp luật nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản đã được ban hành trước đó) thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

2. Xây dựng kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Tư pháp tổng hợp để trình Chính phủ ban hành.

3. Triển khai thực hiện nhiệm vụ hợp chất văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch đã được phê duyệt trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký xác thực và tổ chức in ấn, phát hành cuốn hệ thống các văn bản hợp nhất.

Điều 3. Kinh phí triển khai công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định hiện hành về rà soát hợp nhất văn bản

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban triển khai công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong Danh sách ban hành kèm theo Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4073/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban;

2. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban;

3. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

4. Bà Lê Thị Phượng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

5. Bà Lê Thị Hà, Phó trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

6. Bà Ngô Ngọc Oanh, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Hoa, Chuyên viên Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, PC, ĐH (20b)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác