4077/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc xây dựng "Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa – Thể thao giai đoạn 2011 - 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-BVHTTDL ngày 21/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030";

Xét đề nghị của Trưởng Ban Soạn thảo Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030" và Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ban Soạn thảo Đề án xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030" chỉ đạo Vụ Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng "Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa – “Thể thao giai đoạn 2011 - 2020" trên cơ sở đề cương hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính xem xét cấp kinh phí trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ để xây dựng "Quy hoạch phát triển nhân lực nhóm ngành Văn hóa - Thể thao giai đoạn 2011- 2020" theo định mức quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4 ;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Tổng cục Thể dục thể thao.

- Lưu: VT, ĐT, LTH(15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác