4078/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Tờ trình Chính phủ phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực du lịch

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Ngoại giao;

Tại Công văn số 1988/TTg-QHQT ngày 28 tháng 10 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nội dung "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực du lịch" và giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Hiệp định nói trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Ca-dắc-xtan.

Ngày 31 tháng 10 năm 2011, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã ký kết hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việc Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực du lịch" với ông Talgat Eromezaev, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Ca-dắc-xtan.

Thực hiện quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 và theo quy định tại Điều 12 của hiệp định nói trên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Quý Bộ bản sao hiệp định đã ký và dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Quý Bộ cho ý kiến về vấn đề này để hoàn tất các thủ tục pháp lý và trình Chính phủ để hiệp định có hiệu lực

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác