4079/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội -2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch công tác 2012 của Cục nghệ thuật biểu diễn tại Quyết định số 152/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ IV, Hà Nội – 2012.

 Điều 2. Kinh phí tổ chức lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2012 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2403/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, NTBD, Thg 15

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác