4080/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức "Triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch, Tài chính tổ chức "Triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba".

Thời gian tổ chức triển lãm: dự kiến từ ngày 29/12/2010 đến 06/01/2011.

Địa điểm: 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

Kinh phí xây dựng Đề cương và tổ chức triển lãm: trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, PTT (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác