4080/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4080/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 12 năm 2012 Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Chiến lược Phát triển văn hóa đối ngoại đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đi ngoại của Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển văn hoá đối ngoại đên năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, gôm các thành viên sau đây:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch, Trưởng ban;

2.     Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch, thành viên;

4. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên;

5.     Ông Nguyễn Văn Tấn, Vụ trưởng Tổ chức Cán bộ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên;

6. Ông Lê Đức Chương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch, thành viên;

6.     Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng và biên soạn Đán Chiến lược phát triến văn hoá đối ngoại đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ban Chỉ đạo tự giải th sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Lưu: VT, HTQT, NXĐ.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác