4081/BVHTTDL-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc báo cáo việc xây dựng đề án năm 2011 và đăng ký xây dựng đề án năm 2012

Kính gửi: Các Tổng cục, Cục Vụ và tương đương

Theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, tiếp theo văn bản số 3659/BVHTTDL-VP  ngày 31/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các đơn vị báo cáo kiểm điểm việc thực hiện việc triển khai xây dựng các đề án năm 2011 và đăng ký các đề án sẽ xây dựng và trình trong năm 2012 Cụ thể:

1. Tổng kết việc xây dựng và trình các đề án do đơn vị chủ trì xây dựng trong chương trình công tác trình Ban Bí thư Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011 với các nội dung cơ bản như sau:

a) Đánh giá khái quát chung về việc xây dựng và trình các văn bản, đề án nếu các đề xuất, kiến nghị nếu có.

b) Kết quả của việc xây dựng và trình các văn bản, đề án của đơn vị Trong đó nêu các thông tin sau:

- Tổng số văn bản đề án đăng ký đầu năm;

- Số đề án đã được ban hành (nêu rõ số và ngày ban hành văn bản);

- Số đề án đã trình nhưng chưa được ban hành (nêu rõ hiện trạng của đề án)

- Số đề án chưa trình đúng thời gian đăng ký và lý do.

2. Lập và đăng ký danh mục đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, năm 2012. Trong đó nêu rõ:

- Tên đề án;

- Cấp trình (trong trường hợp đề án phải trình nhiều cấp, thì chỉ dự kiến thời gian trình ở cấp đầu tiên);

- Tháng dự kiến trình đề án (đặc biệt cần xác định cụ thể các đề án đã được chuẩn bị trong năm 2011 và dự kiến trình vào tháng 1, 2, 3 năm 2012)

-Nội dung, phạm vi điều chỉnh;

Tóm tắt kế hoạch xây dựng của từng đề án (nêu rõ lộ trình và dự kiến thời gian thực hiện của từng bước trong lộ trình xây dựng đề án)

3. Danh mục đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012 gồm:

- Các dự án luật pháp lệnh, nghị quyết trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực thi hành hoặc sẽ được ban hành trong năm 2012 (không cần lập do đã được tổng hợp trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ)

-Các văn bản, đề án trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị (không cần lập do đã được tổng hợp trong danh mục đăng ký trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị)

- Các văn bản, đề án do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

- Các đề án trong chương trình công tác năm 2011 và những năm trước chưa hoàn thành, nhưng vẫn cần thực hiện trong chương trình năm  2012 (ghi rõ đề án chuyển tiếp từ năm nào).

Lưu ý:

Không đưa vào danh mục các đề án không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các đề án chưa rõ nội dung các đề án không khả thi, các báo cáo, vấn đề mang tính chất xử lý công việc thường xuyên.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo và đăng ký về Văn phòng Bộ (để Văn phòng tổng hợp trình lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên

-Lãnh đạo Bộ (để b/c);

-Lãnh đạo VP, phòng THTT;

-Lưu: VT, VP (HCTC), PN.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác