4084/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" cho 141 cá nhân thuộc tỉnh Ninh Thuận (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐKT, TKV.8.

 

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THUỘC TỈNH NINH THUẬN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

 "VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH"

(Ban hành theo Quyết định số 4084QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

1. Ông Nguyễn Dũng-Kỹ thuật viên Đội chiếu bóng miền núi huyện Ninh Sơn;

2. Ông Thới Minh Nghĩa-Nhân viên Đội Chiếu bóng miền núi huyện Ninh Hải - Thuận Bắc;

3. Ông Nguyễn Văn Sơn-Đội trưởng Đội Chiếu bóng miền núi huyện Bác Ái;

4. Ông Nguyễn Khải-Đội trưởng Đội Chiếu bóng miền núi huyện Ninh Phước - Thuận Nam;

5. Ông Võ Năm-Nhân viên Kỹ thuật Đội chiếu bóng miền núi huyện Ninh Phước;

6. Ông Hàng Vũ Kiệt-Nhân viên Kỹ thuật Đội chiếu bóng lưu động miền núi huyện Ninh Hải;

7. Ông Lê Văn Lương-Đội chiếu bóng miền núi huyện Ninh Hải-thuận Bắc;

8. Ông Nguyễn Văn Giáo-Tổ trưởng Kỹ thuật Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Ninh Thuận;

9. Ông Nguyễn Văn Thành-Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Ninh Thuận;

10. Ông Đoàn Mạnh Sơn-Nhân viên Đội chiếu bóng miền núi huyện Ninh Sơn - Bác Ái;

11. Ông Đàng Năng Thọ-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm;

12. Bà Nguyễn Thị Ngự-kế toán Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm;

13. Bà Nguyễn Thị Bạch Cúc-Thủ thư Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm;

14. Ông Nguyễn Chí Sơn-Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm;

15. Ông Thập Liên Trưởng-Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm;

16. Bà Nguyễn Thị Hà Lan-Văn thư Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm;

17. Ông Phạm Văn Hải-Phó Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Đoàn Ca Múa Nhạc;

18. Bà Trần Thị Tuyết Ảnh-Diễn viên Đoàn Ca Múa Nhạc;

19. Ông Trần Ngọc Lễ-Lái xe Đoàn Ca Múa Nhạc;

20. Ông Phùng Công Chánh-Đội trưởng Đội nhạc, Đoàn Ca Múa Nhạc;

21. Ông Thân Minh Chi-Đội trưởng Đội Múa Đoàn Ca Múa Nhạc;

22. Bà Chu Thị Nụ-Diễn viên múa Đoàn Ca Múa Nhạc;

23. Bà Trần Thị Ánh Xuân-diễn viên múa Đoàn Ca Múa Nhạc;

24. Bà Ngô Thị Thanh Tín-kế toán Đoàn Ca Múa Nhạc;

25. Bà Lê Thị Tuyết ánh-Phó Giám đốc Phụ trách Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận;

26. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa-Kế toán Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận;

27. Ông Chân Thanh Tùng-Chuyên viên Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận;

28. Ông Nguyễn Quang Sơn-Trưởng Phòng Đào tạo-Huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao;

29. Ông Phan Đình Thông-Trưởng Phòng Thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao;

30. Ông Võ Thành Long-Nhân viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao;

31. Ông Đặng Tấn Hải-Lái xe Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao;

32. Bà Cao Trang Thy-Chuyên viên phòng Đào tạo-Huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao;

33. Bà Lê Công Uyên Vy-Chuyên viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao;

34. Ông Thập Văn Đa-Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân gian Chăm;

35. Bà Ngụy Thị Mỹ Trang-Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân gian Chăm;

36. Bà Hồ Thị Thu Nguyệt-Kế toán Đoàn Nghệ thuật Dân gian Chăm;

37. Bà Hán Thị Trâm-Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân gian Chăm;

38. Bà Thành Thị Diễm Châu-Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Dân gian Chăm;

39. Bà Phạm thị Thơm-trưởng Phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Ninh Thuận;

40. Bà Huỳnh Thị Tám-Phó Trưởng phòng Phục vụ bạn đọc, Thư viện tỉnh Ninh Thuận;

41. Bà Lê Thị Kiều Thu-Cán bộ Thư viện tỉnh Ninh Thuận,

42. Ông Trương Hùng-Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp Thư viện tỉnh Ninh Thuận;

43. Bà Nguyễn Thị Thanh-Thủ thư Thư viện tỉnh Ninh Thuận;

44. Bà Mai Thị Ngọc Anh-Thủ thư Thư viện tỉnh Ninh Thuận;

45. Bà Nguyễn Thị Hương-Văn thư Trung tâm Văn hoá Thông tin huyện Ninh Sơn;

46. Ông Lê Hoàng Thọ -Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thông tin huyện Thuận Nam;

47. Bà Lê Thị Vỹ-Phụ trách Thư viện Trung tâm Văn hoá Thông tin huyện Thuận Nam;

48. Bà Lê Thị Thu Dung-Thư viện viên - Trung tâm Văn hoá Thông tin huyện Thuận Nam;

49. Ông Nguyễn Hữu Ka-Đội trưởng Đội Thông tin lưu động, Trung tâm Văn hoá Thông tin huyện Ninh Phước,

50. Ông Lê Xuân Thái-Đội phó Đội Thông tin lưu động, Trung tâm Văn hoá Thông tin huyện Ninh Phước

51. Ông Long Thái-Nguyên Trưởng Ban Văn hoá thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước;

52. Ông Nguyễn Văn Luỹ-Đội trưởng Đội Thông tin tuyên tuyền, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Phan Rang-Tháp Chàng

53. Trần Thị Lệ Hoa-Tuyên truyền viên, Đội Thông tin cổ động, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

54. Ông Nguyễn Văn Ngọc-Lái xe, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

55. Bà Huỳnh Thị Kim Cương-Phụ trách Thư viện thành phố Phan Rang- Tháp Chàm thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Phan Rang-tháp Chàm;

56. Ông Phan Nam- Nguyên cán sự văn hóa, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

57. Lê Hồng Nghiệp-Nguyên cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

58. Bà Dương Thị Ngọc Báu-Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;

59. Bà Bùi Thị Ngọc Hạnh-Giám đốc Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Ninh Hải;

60.Bà Nguyễn Thị Ngộ-Kế toán Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện Ninh Hải;

61. Ông Võ Bích Phương-Trưởng Thư viện Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện huyện Ninh Hải ;

62. Ông Lê Văn Bá-Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

63. Ông Giang Minh Kết-Chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

64. Ông Nguyễn Đức Hùng-Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

65. Ông Lê Xuân Lợi-Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

66. Ông Đinh Xuân Hương-Phó Chánh Văn Phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

67. Bà Nguyễn Thị Minh Sương-Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

68. Bà Nguyễn Thị Lan-Cán sự Lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

69. Ông Nguyễn Trần Vượng-Trưởng Phòng Nghiệp vụ Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

70. Ông Phạm Văn Hương-Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

71. Ông Nguyễn Liêm- Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Thuận,

72. Bà Lê Thị Vũ Anh-Thủ quỹ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận

73. Ông Nguyễn Văn Linh-Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

74. Bà Nguyễn Thị Xuân-Văn thư Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

75. Bà Mai Thị Phượng Thuỷ-Chuyên viên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

76. Bà Vũ Thị Mai Hằng-Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động triển lãm, Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

77. Ông Mai Quốc Thành-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

78. Bà Phan Thị Bảy-Nguyên Cán bộ Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

79. Ông Nguyễn Văn Sinh-Chuyên viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

80. Bà Trần Thị Kim Hà-Hướng dẫn viên chính Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

81. Ông Phạm Hữu Rồi-Lái xe Trung tâm Văn hoá tỉnh Ninh Thuận;

82. Ông Phạm Tấn Sơn-Họa sĩ Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

83. Bà Nguyễn Thị Kim Phúc-Tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

84. Bà Trần Thị Kim Yến-Tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

85. Bà Cillpam Mơ Lam-Tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

86. Bà Nguyễn Thị Thanh Đào-Nhân viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

87. Ông Ngô Thanh Hải-Đội trưởng Đội Thông tin lưu động, Trung tâm Văn hóa Ninh Thuận;

88. Bà Kiều Thị Phúc-Nguyên Tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

89. Bà Nguyễn Thị Minh Trâm-Tuyên truyền viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

90. Bà Đào Thị Bích Quân-Cộng tác viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận;

91. Ông Võ Phi Tín-Phó Trưởng phòng Hành chính-tổng hợp, Trung tâm;

92. Ông Nguyễn Thành Trung-Hướng dẫn viên Trung tâm Văn hoá tỉnh Ninh Thuận;

93. Ông Phan Ngọc Hồng-Hướng dẫn viên Trung tâm Văn hoá tỉnh Ninh Thuận;

94. Ông Phạm Bá Khôi-Đội phó Đội Thông tin lưu động, Trung tâm Văn hoá tỉnh Ninh Thuận;

95. Ông Nguyễn Thanh Thuỷ-Giám đốc Trung tâm Văn hoá huyện Ninh Thuận;

96. Ông Mai Văn Ty-Tổng biên tập Báo Ninh Thuận;

97. Ông Trần Bảo Kim-Phó Tổng biên tập Báo Ninh Thuận;

98. Ông Lê Minh Định-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;

99. Bà Phan Thị Lai-Phó Giam đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;

100. Ông Bùi Văn Kỳ-Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;

101. Ông Nguyễn Hồng Quyền-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Ninh Sơn;

102. Ông Hoàng Gia Hưng-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn;

102. Bà Lê Thị Thanh Tình-Chủ tịch-Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ninh Sơn;

104. Ông Đào Kim Phụng-Phó Trưởng Đài Truyền thanh huyện Ninh Sơn;

105. Ông Huỳnh Văn Thạnh-Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Ninh Sơn;

106. Bà Hà Thị Nga-Bí thư huyện Đoàn huyện Ninh Sơn,

107. Ông Trần Xuân Đính-Trưởng Đài Truyền thanh huyện Ninh Sơn;

108. Ông Phạm Ngân-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính đảng tỉnh Ninh Thuận;

109. Ông Nguyễn Minh Đường-Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam;

110. Ông Nguyễn Thế Quang-Phó Trưởng Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Thuận Bắc;

111. Ông Thuận Sa Pa-Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Thuận Bắc;

112. Ông Trần Thành Tâm-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Bắc;

113. Ông Lữ Phụng Trường-Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Thuận Bắc;

114. Ông Thuận Ngọc Nếp-Trưởng thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc;

115. Ông Dương Tấn Lộc-Phó Trưởng thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc;

116. Ông Lê Văn Hóa-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Teakwondo xã Công Hải, huyện Thuận Bắc;

117. Bà Đinh Thị Vân-Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

118. Ông Thành Chiểu-Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

119. Ông Lê Văn Lợi-Phó Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

120. Bà Pi Năng Thị Thuỷ-Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái;

121. Ông Nguyễn Hoàng-Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;

122. Ông Nguyễn Hữu Thành-Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận;

123. Ông Trần Hữu Đức-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái;

124. Ông Trần Mạnh Hà-Trợ lý công tác Thể dục thể thao Công an tỉnh Ninh Thuận;

125. Bà Lê Thị Phương Thanh-Trợ lý công tác văn hóa, văn nghệ, Công an tỉnh Ninh Thuận

126. Bà Nguyễn Thị Thái Bình-Trưởng Phòng PA71 Công an tỉnh Ninh Thuận;

127. Ông Nguyễn Thế Minh-Phó Trưởng Công an phường Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chăm;

128. Ông Trần Lê Hưng-Đội phó Đội Kiểm tra điều lệnh, Phòng PX15 Công an tỉnh Ninh Thuận;

129. Ông Nguyễn Thanh Hoan-Giám đốc Sơ Công thương tỉnh Ninh Thuận;

130. Ông Phan Văn Luông-Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Thương mại tỉnh Ninh Thuận;

131. Ông Lê Kim Hoàng-Trưởng Phòng Tổng hợp-Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

132. Ông Đặng Văn Ba-Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận;

133. Ông Trần Văn Bắc-Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo tỉnh Ninh Thuận;

134. Bà Đường Thị Minh Hiền-Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo tỉnh Ninh Thuận;

135. Bà Hồ Thị Bịch Đào-Nhân viên Điện lực huyện Ninh Sơn;

136. Ông Bùi Khắc Lục-Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam;

137. Bà Lê Thị Ánh Tuyết-Cộng tác viên Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Ninh Hải;

138. Bà Đặng Thị Kim Anh-Cộng tác viên Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Ninh Hải;

139. Ông Nguyễn Văn Điệt-Thành viên Hội Người cao tuổi khu phố Khánh chữ I, Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải;

140. Ông Nguyễn Phong Tuấn-Phó Chủ tịch Hội khuyến học, ủy ban nhân dân xã Tri Hải, huyện Ninh Hải;

141. Ông Vũ Hồng Thức-Trưởng Phòng PA25, Công an tỉnh Ninh Thuận./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác