4085/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê’’

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số: 8064/BKHĐT-TCTK ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê", Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:

1. Tình hình thực hiện Đề án

Trong những năm qua, công tác thống kê Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đảm bảo việc thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích các số liệu thống kê, vừa triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án "Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê" nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cụ thể như.

- Thực hiện đầy đủ Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Bộ, ngành ban hành kèm theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành Báo cáo thống kê tổng hợp các năm 2008, 2009 và năm 2010 áp dụng đối với Bộ, ngành theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, báo cáo đã phản ánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về các mặt như: Về các hoạt động điện ảnh, chiếu bóng; hoạt động nghệ thuật biểu diễn; hoạt động về thư viện; cộng tác bảo tồn, bảo tàng, số di tích được xếp hạng; các hoạt động thể dục thể thao như số trọng tài, vận động viên, số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế và số liệu về tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong cả nước và tại các địa phương…Riêng về lĩnh vực du lịch, Bộ đã thực hiện báo cáo tổng hợp và phân tích tình hình khách quốc tế đến Việt Nam theo từng tháng, quý, năm. Hoàn thành báo cáo tổng hợp và phân tích số liệu chính thức tình hình khách quốc tế đến Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2010. Báo cáo số lượt khách du lịch nội địa; thu nhập du lịch ước tính các năm và một số chỉ tiêu về cơ sở lưu trú du lịch, về hoạt động kinh doanh lữ hành Đang thực hiện nghiên cứu xây dựng Đề án áp dụng tài khoản vệ tinh du lịch tại Việt Nam. Trong đó bao gồm những số liệu thống kê cơ bản năm 2008, phản ánh khái quát kết quả hoạt động của ngành du lịch. Hiện tại, Bộ VHTTDL đang bắt đầu triển khai Đề án "Xây dựng hệ thống thống kê du lịch theo mô hình tài khoản vệ tinh du lịch". Đây là một đề án lớn, nằm trong khuôn khổ Kế hoạch xây dựng những chính sách cấp bách trong lĩnh vực văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình, có nhiệm vụ thiết lập các chỉ tiêu chi tiết và hệ thống thống kê du lịch. Tuy nhiên, hiện tại số liệu về thống kê du lịch vẫn chưa đầy đủ. Nhiều thông tin cơ bản khác liên quan đến du lịch chưa được thu thập đầy đủ và cập nhật kịp thời, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu của các cấp lãnh đạo và của công tác quản lý và chỉ đạo điều hành.

- Tại các địa phương, công tác báo cao thống kê số liệu luôn được các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố thực hiện theo quy định một cách nghiêm túc. Các báo cáo thường kỳ (báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm, kế hoạch năm), báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất luôn được thực hiện theo quy định với đầy đủ số liệu thống kê, các chỉ tiêu chuyên môn nghiệp vụ được cập nhật theo đúng yêu cầu. Việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê định kỳ nhằm đánh giá, phản ánh tình hình hoạt động của các địa phương trên 4 lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Báo cáo tổng kết cuối năm, tất cả các số liệu chỉ tiêu biểu mẫu đều được rà soát để thống nhất về nguồn cung cấp và đảm bảo độ tin cậy trước khi báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng quy định về thời gian, tiến độ.

- Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê ngày 02 tháng 3 năm 2010 và Thông báo Kế hoạch chung triển khai thực hiện Đề án của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo tinh thần Công văn số 3307/BKH-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2010, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiêm túc triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm thực hiện của Bộ như: Tiến hành đánh giá hiện trạng công tác thống kê của Bộ; lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc lĩnh vực được phân công và đang xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công việc được phân công trong Đề án. Tuy nhiên, còn rất nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Đề án như: Năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao đã xây dựng dự toán kinh phí thực hiện đề án nhưng hiện chưa được cấp nên năm 2010 chưa thực hiện được. Hiện tại số lượng cán bộ, công chức đảm nhận công tác công kê tại Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn thiếu. Vấn đề tổ chức, nhân sự cho công tác thống kê của Ngành chưa được tăng cường cũng là một khó khăn đối với việc triển khai thực hiện đề án này. Cuối tháng 9 năm 2011, Bộ đã tranh thủ sự hỗ trợ về kinh phí của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị thống kê của ngành trong phạm vi toàn quốc để triển khai thực hiện một số nội dung của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê".

Những tồn tại, hạn chế

- Trong hoạt động thu thập thông tin của Bộ mấy năm vừa qua, hình thức thu thập qua báo cáo thống kê định kỳ là chủ yếu, còn thu thập báo cáo qua điều tra thống kê và khai thác hồ sơ đăng ký hành chính tuy đã được áp dụng nhưng không nhiều, còn ở mức độ hạn hẹp. Một số mẫu biểu báo cáo của cơ sở ban hành đã lâu, không còn phù hợp với thực tế nhưng chưa được bổ sung, sửa đổi, nhất là trong bối cảnh Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bộ Văn hóa, Thông tin; Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thể dục Thể thao.

- Số lượng và chất lượng thông tin thống kê mặc dù đã được nâng lên nhưng vẫn còn một số lĩnh vực thiếu thông tin hoặc thông tin chưa bảo đảm độ tin cậy cũng như tính kịp thời để đáp ứng yêu cầu đánh giá, phân tích kinh tế quản lý nhà nước. Công tác chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ, ngành và các địa phương chưa được kịp thời, chưa đáp ứng được cho công tác hoạch định chính sách và công tác so sách trong phạm vi ngành.

- Thực trạng Bộ máy tổ chức thống kê từ trung ương đến các địa phương nhìn chung chưa được hoàn thiện, lực lượng cán bộ đảm nhận công tác thống kê còn thiếu nhiều, chưa tương xứng với nhiệm vụ và yêu cầu thông tin thông kê văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Tính ổn định của tổ chức nhân sự trong việc thực hiện công tác thống kê 4 lĩnh vực nêu trên không đảm bảo, cán bộ làm công tác thống kê thường thay đổi nên thiếu tính kế thừa, tính cập nhật về số liệu theo thời gian. Hiện tại hầu hết cán bộ làm việc theo hình thức kiêm nhiệm, cơ chế chính sách cho cán bộ làm công tác thống kê chưa thực sự được chú trọng.

- Việc chưa có quy định biểu mẫu báo cáo thống kê cụ thể áp dụng cho toàn ngành nói chúng và các đơn vị trực thuộc các Sở nói riêng đã dẫn đến việc nhiều đơn vị thực hiện báo cáo dàn trải, không tập trung gây khó khăn cho công tác tổng hợp báo cáo.

- Phương pháp luận của một số chỉ tiêu chưa được thống nhất, thông tin thống kê còn thiếu, bị động và thiếu tính hệ thống, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Hệ thống các chỉ tiêu của Bộ hiện nay chưa được tổng hợp và pháp lý hóa. Phần lớn các biểu mẫu báo cáo do các Cục, Vụ chức năng thực hiện báo cáo độc lập với nhau. Chỉ tiêu thống kê chưa được quy định cụ thể và thống nhất. Một số đơn vị cơ sở báo cáo số liệu chưa thống nhất, chưa sát thực tế, hơn nữa chưa thống nhất trong cách hiểu một số chỉ tiêu nên khó khăn trong công tác tổng hợp. Đặc biệt là những chỉ tiêu trong lĩnh vực gia đình như chỉ tiêu số vụ bạo lực trong gia đình; số vụ ngược đãi người già, phụ nữ, trẻ em...yêu cầu báo cáo số liệu còn rườm rà, quá nhiều tiểu mục trong khi cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở chưa có bố chí, chủ yếu làm kiêm nhiệm nên quá tải công việc. Vì vậy, công tác thu thập thống kê gặp nhiều khó khăn, thiếu sự chính xác trong thu thập vì đa số các gia đình có vụ vi phạm không báo cáo.

- Nhận thức về công tác thống kê còn chưa đúng. Lãnh đạo các cấp chưa thực sự chú trọng đến công tác thống kê, chưa ý thức được vai trò của công tác tổng hợp thống kê trong việc xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội.

- Điều kiện vật chất cần thiết cho công tác thống kê như phương tiện, trang thiết bị còn thiếu, chưa đảm bảo yêu cầu. Kinh phí đầu tư cho việc nghiên cứu cải tiến các chế độ báo cáo và điều tra thống kê còn thiếu. Hơn nữa, thống kê lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch là những lĩnh vực có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, hoạt động đan xen và trên phạm vi rộng, địa bàn rộng, các đơn vị, các doanh nghiệp, các trung tâm văn hóa) thể dục thể thao, các Cụm dân cư, các dân tộc, đồng bào vùng sâu, vùng xa... nằm rải rác nên công tác thống kê, tổng hợp số liệu từ cơ sở lên gặp rất nhiều khó khăn.

- Hiện nay việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Bộ VHTTDL, của ngành chưa có phần mềm ứng dụng thông nhất, chưa có tổ chức kho dữ liệu... giữa trung ương và các địa phương, cơ sở nhằm cập nhật thông tin thống kê, chia sẻ thông tin. Chưa có hệ thống mạng thông tin điện tử nội bộ từ trung ương đến địa phương để thu thập, tổng hệ số liệu nhanh, kịp thời theo đúng quy định.

- Chế tài cho lĩnh vực báo cáo thống kê định kỳ còn chưa nghiêm. Cụ thể là chế tài xử lý các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không tốt công tác thống kê chưa thực sự mạnh nên các đơn vị không coi trọng công tác thống kê và gây khó khăn cho việc thu thập tổng hợp số liệu báo của các đơn vị, các Sở và của Bộ.

2. Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới

Nhằm triển khai tiếp Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thống kê Bộ văn hóa, Thể thao và du lịch cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Tiếp tục rà soát, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các biểu mẫu thống kê Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách thuộc chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành theo Quyết định số 111/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 tháng 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hoàn chỉnh, sửa đổi Quyết định số 111/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phần Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự thảo, đề xuất biểu mẫu thống kê và bản giải thích mới theo sự phân công trong Quyết định số 43/22010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về hệ thông chỉ tiêu thống kê quốc gia.

- Xây dựng, củng cố tổ chức thống kê Bộ theo đúng Luật Thông kê và theo quy định tại Khoản 21 Điều 21, Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ để sớm ổn định bộ máy tổ chức và nhân sự nhằm đảm bảo có tổ chức đủ năng lực và trình độ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ thống kê.

- Tổ chức tập huấn, xây dựng các văn bản hưởng dẫn các Cục, Vụ, Viện, các đơn vị trực thuộc và các địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và phần sửa đổi của Quyết định số 111/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Bộ, ngành.

- Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo cơ sở và tổng hợp của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch trên 4 lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo hướng phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động do Bộ, ngành được phân công quản lý, điều hành. Hoàn thiện phương pháp thống kê và hệ thống thu thập số liệu thống kê sao cho phù hợp với thực tiễn và các chuẩn mực quốc tế.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và hướng dẫn các đơn vị về việc thực hiện công tác thống kê, đi liền với theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công tác thống kê.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ và của toàn ngành. Phấn đấu nâng cao chất lượng số liệu thống kê trên cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của cán bộ làm công tác thống kê và tăng cường đầu tư đổi mới phương pháp chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng công nghệ tiên tiến và cung cấp đủ các điều kiện nhân lực, vật lực và tài lực khác trong công tác thống kê.

- Áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê ở Bộ, tiến hành kết nối mạng thông tin với các cơ quan quản lý lĩnh vực văn hóa, gia đinh, thể thao, du lịch ở các địa phương nhằm thực hiện việc tổng hợp số liệu, trao đổi, chia sẻ thông tin thống kê qua mạng.

- Xây dựng Chương trình điều tra thống kê 4 lĩnh vực Bộ quản lý có tính ổn định, theo chu kỳ nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính kịp thời.

- Tăng cường phối hợp với Tổng cục Thống kê trong công tác thống kê 4 lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao. Theo đó, tăng cường công tác chia xẻ thông tin ghi chép hành chính ban đầu giữa Bộ, ngành trực tiếp quản lý với Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành hữu quan.

3. Đề xuất, kiến nghị

Một số kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt công tác thống kê trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch:

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự của hệ thống thống kê Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch từ trung ương đến các địa phương theo Luật thống kê và được quy định cụ thể tại khoản 2 điều 21 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính bố trí đủ kinh phí cho hoạt động thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương để có điều kiện thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê tại Quyết số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ tài chính bố trí kinh phí hoạt động và củng cố bộ máy thống kê của Bộ và các địa phương để tăng cường công tác thống kê.

Trên đây là những đánh giá khái quát tình hình thực hiện công tác thống kê nói chung và Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê" nói riêng, những mặt đã đạt được cũng như chưa đạt được, những tồn tại, khó khăn trong công tác thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch thời gian vừa qua và những việc cần làm trong thời gian tới, nhằm tăng cường công tác thống kê của Bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên 4 lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch nói riêng và yêu cầu của Đảng và Nhà nước nói chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, B. Liên (6);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác