4085/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-B HTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" cho 06 cá nhân thuộc Cục Bản quyền tác giả (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐKT, TKV.8.

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN

THUỘC CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ ĐƯỢC TẶNG

KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH"

(Ban hành theo Quyết định số 4085/QĐ-B VHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó Trưởng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Bà Nguyễn Hằng Nga - Trưởng phòng Thông tin quyền tác giả;

3. Bà Phạm Thị Kim Oanh-Trưởng phòng Quyền liên quan;

4. Bà Bùi Thị Kim Phượng - Phó Chánh Văn phòng;

5. Bà Nguyễn Thanh Minh - Chuyên viên phòng Thông tin quyền tác giả;

6. Bà Trần Thị Thanh Nhàn - Chuyên viên phòng Thông tin quyền tác giả./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác