4086 /QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức “Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 3369/BVHTTDL-VP ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Thông báo tổ chức “Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Viện Âm nhạc, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức: “Triển lãm nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, thời gian từ ngày 29/01/2010 đến ngày 3/02/2010.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Trích từ nguồn kinh phí năm 2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

- Kinh phí của các đơn vị tham gia Triển lãm.

- Xã hội hoá, vận động tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Âm nhạc, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

- Lưu: VT, TL VHNTVN, MH.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác