4088/BVHTTDL-TCDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2007/NĐ-CP

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Nghị định số 92/2007NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch được ban hành vào ngày 01/6/2007 và có hiệu lực từ ngày 14/7/2007. Qua trên 3 năm thực hiện, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP đã có tác động tích cực đến việc quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch, bảo vệ quyền lợi khách du lịch, nâng cáo ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Du lịch. Tuy nhiên Nghị định số 92/2007/NĐ-CP cũng đã bước đầu bộc lộ những điểm còn hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch.

Để có căn cứ chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo và đảm bảo quy trình xây dựng, ban hành Nghị định theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin gửi kèm theo công văn này thông báo về việc lấy ý kiến góp ý, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2007/NĐ-CP và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động Dự thảo Nghị định trên, đề nghị Văn phòng Chính phủ đăng tải thông báo và toàn văn các dự thảo này trên trang thông tin điện tử của Chính phủ trong thời gian ít nhất 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ms. Nguyễn Thanh Thủy - Văn phòng Tổng cục Du lịch (80, Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), tel: 84-4-39423760, máy lẻ 103, Fax: 84-4-39424115,

email: thuyng0284@gmail.com./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TCDL (VLH-Tng) (05).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác