4088/BVHTTDL-TCDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2007/NĐ-CP

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Nghị định số 92/2007NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch được ban hành vào ngày 01/6/2007 và có hiệu lực từ ngày 14/7/2007. Qua trên 3 năm thực hiện, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP đã có tác động tích cực đến việc quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch, bảo vệ quyền lợi khách du lịch, nâng cáo ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Du lịch. Tuy nhiên Nghị định số 92/2007/NĐ-CP cũng đã bước đầu bộc lộ những điểm còn hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch.

Để có căn cứ chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý Bộ có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định (đặc biệt là nội dung liên quan tới việc ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế và Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch) trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày phát hành công văn này (kèm theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2007/NĐ-CP).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ms. Nguyễn Thanh Thủy - Văn phòng Tổng cục Du lịch (80, Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), tel: 84-4-39423760, máy lẻ 103, Fax: 84-4-39424115,

email: thuyng0284@gmail.com./.

Trân trọng cám ơn./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TCDL (VLH-Tng) (05).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác