4089/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức Hội thảo về quản lý tập thể

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Bản quyền tác giả đón và phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tổ chức "Đánh giá các hoạt động của WIPO phối hợp với Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ của Quỹ tín thác Nhật Bản" và "Hội thảo về quản lý tập thể quyền tác giả và quyền liên quan" tại Hà Nội từ ngày 06/12 đến ngày 08/12/2010.

- Số lượng: khoảng 60 đại biểu.

Điều 2. Kinh phí:

+ WIPO đài thọ các chi phí: ăn, ở, đi lại cho các diễn giả nước ngoài và chuyên gia WIPO, tiệc chiêu đãi WIPO và phòng họp.

+ Cục Bản quyền tác giả chi phí đón tiếp, bổ sung chi phí phòng hội thảo, chi phí dịch và in tài liệu, văn phòng phẩm, thiết bị dịch đồng bộ, chiêu đãi, tặng phẩm, đưa đón đoàn trong các ngày làm việc tại Việt Nam và các chi phí lễ tân khác (trích từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2010 của Cục).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, VTAN.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác