4091/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tu bổ cổng Đỏ thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8201/NVRPCP-QT ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc trừng tu cổng Đỏ tại số 1 Hoàng Hoa Thám, thành phố Hà Nội, kèm theo công văn số 285/DTPCT ngày 4 tháng 11 năm 2010 của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và 02 bản vẽ tư bổ cổng. Sau khi xem xét Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề nghị của Văn phòng Chính phủ về việc trùng tu cổng Đỏ thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, gồm các nội dung: giữ nguyên toàn bộ hai trụ chính chịu lực (gồm bốn em và các thanh liên kết giữa các cột) và giữ nguyên toàn bộ phần mái; làm mới các cánh cổng cũ theo đúng mẫu cánh cổng cũ do cánh không còn khả năng sử dụng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Đỉnh liên kết bản lề với cánh cổng làm mới bổ sung nên theo đúng mẫu và chất liệu đỉnh liên kết bản lề cũ, không thay đổi hình dáng và chất liệu.

- Trước khi tu bổ, Văn phòng Chính phủ cần chỉ đạo cơ quan có chức năng tiến hành tư liệu hóa, quay phim, chụp ảnh, vẽ ghi đầy đủ kích thước của cổng, đồng thời bàn giao Khu di tích, Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có phương án bảo tồn những phần của cổng không còn khả năng sử dụng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến trả lời./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

tại Phủ Chủ tịch

-Lưu: VT, DSVH (2b),TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác