4093/BVHTTDL-ĐT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc xây dựng Chương trình phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020 và chuẩn bị huy động các nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Đề án “Xây dựng dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo, tập huấn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong toàn quốc về việc xây dựng Chiến lược của cả nước và Chương trình phát triển nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, gia đình, thể dục thể thao và du lịch địa phương.

Để có cơ sở sát đúng phục vụ xây dựng Đề án, đảm bảo Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của đất nước đến năm 2020 gắn kết chặt chẽ với Chương trình phát triển nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các địa phương trong toàn quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và hỗ trợ chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và Ủy nhân dân cấp huyện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương. Đề nghị Quý Ủy ban cấp kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ  cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình xây dựng Chương trình phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương.

Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tiến hành thống kê nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch theo mẫu biểu, phiếu gửi kèm theo và xây dựng báo cáo phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của đơn vị, địa phương mình. Báo cáo cần viết ngắn gọn, cô đọng, có con số minh họa cụ thể, tập trung vào các nội dung: Một là phản ánh thực trạng nguồn nhân lực và công tác phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương; đánh giá chỉ ra những ưu điểm và nguyên nhân, hạn chế và nguyên nhân công tác phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương thời gian vừa qua. Hai là Phương hướng, dự báo nhu cầu, mục tiêu và giải pháp phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của địa phương đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Ba là những kiến nghị cụ thể với UBND Tỉnh, Thành phố và các Bộ, ngành Trung ương. Có thể tham khảo Đề cương Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đã phát cho đại biểu tại Hội thảo, tập huấn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề cương Đề án “Xây dựng dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” để tham khảo phối hợp chỉ đạo xây dựng Chiến lược. Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi báo cáo phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch và số liệu thống kê về Bộ trước ngày 31/01/2010. (Gửi trực tiếp cho Tổ Biên tập Đề án của Bộ: Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 51 Ngô Quyền Hà Nội;  Fax số (84-4) 9.439009; (84-4) 9.454330 và một bản vào hộp thư điện tử drnguyenvanluu@yahoo.com)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân  (để báo cáo);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Ủy viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án (để biết);

- Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để thực hiện);

- Lưu: VT,  Vụ ĐT (2), NVL. 250.                                           

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác