4094/BVHTTDL-ĐT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc báo cáo công tác phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Đề án “Xây dựng dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”. Để có cơ sở xây dựng Đề án, Bộ yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ báo cáo công tác phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của đơn vị mình.

Trên cơ sở hướng dẫn ở Hội thảo, tập huấn tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tiến hành thống kê nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch theo mẫu biểu, phiếu gửi kèm và xây dựng báo cáo phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của đơn vị, địa phương mình. Báo cáo cần viết ngắn gọn, cô đọng, có con số minh họa cụ thể, tập trung vào các nội dung: Một là phản ánh thực trạng nguồn nhân lực và công tác phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của đơn vị mình; đánh giá chỉ ra những ưu điểm và nguyên nhân, hạn chế và nguyên nhân công tác phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch của đơn vị thời gian vừa qua. Hai là Phương hướng, dự báo nhu cầu, mục tiêu và giải pháp phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc đơn vị đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Ba là những kiến nghị cụ thể với UBND Tỉnh, Thành phố và các Bộ, ngành Trung ương. Có thể tham khảo Đề cương Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đã phát cho đại biểu tại Hội thảo, tập huấn.

Các đơn vị thuộc Bộ gửi báo cáo phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch và số liệu thống kê về Bộ trước ngày 31/01/2010. (Gửi trực tiếp cho Tổ Biên tập Đề án của Bộ: Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 51 Ngô Quyền Hà Nội;  Fax số (84-4) 9.439009; (84-4) 9.454330 và một bản vào hộp thư điện tử drnguyenvanluu@yahoo.com)./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Ủy viên Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án (để biết);

- Lưu: VT,  Vụ ĐT (2), NVL. 250.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác