4098/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ di tích Miếu Ông Bổn (Phước Đức cổ Miếu), tỉnh Bạc Liêu

Kính gửi: Úy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu
 
Phúc đáp Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích Miếu Ông Bổn (Phước Đức cổ Miếu) thuộc phường 8, thành phố Bạc Liêu. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Di tích Miếu Ông Bổn (Phước Đức cổ Miếu) đang bị xuống cấp cần phải được bảo quản, tu bổ. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích Miếu Ông Bổn (Phước Đức cổ Miếu) để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về hồ sơ: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phải tuân theo quy định tại Nghi định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xem xét chủ động cân đối bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện dự án.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ di tích Miếu ông Bổn (Phước Đức cổ Miếu)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác