409/BVHTTDL-TV

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc đảm bảo tính bền vững của Dự án thí điểm Tăng cường khả năng truy cập máy tính và Intemet công cộng tại Việt Nam

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các Tỉnh Thái Nguyên,

Nghệ An và Trà Vinh

 

Được sự tài trợ của Quỹ Bill and Melinda Gates (Hoa Kỳ), từ tháng 01/2009 đến tháng 6/2010, Dự án thí điểm "Tăng cường khả năng truy cập máy tính và Internet công cộng tại Việt Nam" đã được triển khai tại 3 Tỉnh: Nghệ An, Thái Nguyên và Trà Vinh. Tại mỗi tỉnh, có 33 điểm truy cập công cộng được tài trợ, trong đó có 01 thư viện tỉnh và 05 thư viện huyện. Việc lắp đặt máy tính để người dân có thể truy cập Intemet miễn phí tại các thư viện nói trên đã đem lại kết quả hết sức khả quan, thu hút ngày càng đông đảo người dân đến sử dụng, góp phần thay đổi hình ảnh và nâng cao vị thế của thư viện công cộng - một thiết chế văn hoá, thông tin, giáo dục ngoài nhà trường không thể thiếu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp, hoá, hiện đại hóa.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thí điểm tại các thư viện công cộng đã gặp phải một số khó khăn sau:

-Thứ nhất,  phát sinh chi phí sử dụng điện. Ở các thư viện tỉnh, chi phí điện nằm trong phần kinh phí tự chủ của thư viện (thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ - CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ) nên đã ảnh hưởng đến kinh phí hoạt động của thư viện cũng như đời sống của viên chức thư viện. Ở các thư viện huyện, mới chỉ có chi phí điện dành cho việc thắp sáng…;

- Thứ hai, thiếu cán bộ. Theo cam kết của phía Chính phủ Việt Nam trong văn kiện Dự án, các điểm nằm trong Dự án thí điểm phải mở cửa 3 buổi/ngày (sáng, chiều, tối, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật). Đến nay, các thư viện công cộng, đặc biệt là các thư viện cấp huyện, do thiếu cán bộ nên mới chỉ mở cửa trong giờ hành chính, do vậy tần suất sử dụng máy còn hạn chế, trong khi đó nhu cầu sử dụng của người dân khá cao.

Để đảm bảo tính bền vững của Dự án - một trong những nội dung cam kết với nhà tài trợ - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Nghệ An và Trà Vinh quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan của địa phương (Sở Kế hoạch, Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ…): ngành liên quan của địa phương (Sở Kế hoạch, Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ… ):

- Tăng cường, bổ sung thêm kinh phí cho các các thư viện công cộng để chi trả tiền điện trong và sau khi Dự án kết thúc, chi phí đường truyền ADSL, bảo dưỡng máy móc sau khi kết thúc Dự án - xem đây là nguồn vốn đối ứng của phía Việt Nam (địa phương) khi tham gia Dự án.

- Tăng biên chế và đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ đối vời các thư viện nằm trong diện hưởng lợi của Dự án để các thư viện có đủ nhân lực, đảm bảo thời lượng mở cửa phục vụ theo cam kết .

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của Uỷ ban nhân dân 03 Tỉnh: Thái Nguyên, Nghệ An và Trà Vinh để đảm bảo cho Dự án thí điểm được thực hiện thành công, góp phần quyết định để Quỹ Bill and Melinda Gates tiếp tục tài trợ cho Dự án quốc gia với quy mô lớn!

           Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Bộ Thông tin, Truyền thông;

- Ban Quản lý Dự án thí điểm;

- Sở VHTDL 03 tỉnh trên;

- Thư viện Tỉnh TN, NA. TV:

- Lưu. VT, Vụ TV. HĐ.20

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác