409/TB-BVHTTDL

TUQ. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ- Đã ký Nguyễn Văn Tình Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hoá Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam

Ngày 11/02/2011, tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hoá Hội nghị thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban.

Sau khi nghe Cục trưởng cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình triển khai các công việc của Tiều ban, ý kiến của các thành viên Tiểu ban, Thứ trưởng- Trưởng Tiểu ban kết luận:

Thời gian qua, việc triển khai các công việc của các cơ quan, đơn vị, các thành viên Tiểu ban còn chậm, thực hiện chưa đầy đủ kết luận của Thứ trưởng-Trưởng Tiểu ban tại cuộc họp ngày 13 tháng 1 năm 2011. Thời gian tới, khối lượng công việc của Tiểu ban ngày càng nhiều, thời gian ngắn, yêu cầu các đơn vị liên quan và các thành viên Tiểu ban phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, các công việc sau:

1. Về kế hoạch, lộ trình và phân công triển khai các công việc của Tiểu ban, tiếp tục giao Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp, xây dựng báo cáo Trưởng Tiểu ban trước ngày 20/2/2011.

2. Về các đề án Tuyên truyền đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các cơ quan liên quan và thành viên Tiểu ban góp ý trong ngày 11/2/2011, sớm tổng hợp dự toán kinh phí kèm theo. Đề án biểu diễn nghệ thuật, triển lãm giới thiệu về đất nước, con người VN, các tour du lịch (kèm dự toán kinh phí) yêu cầu Cục Hợp tác quốc tế sớm tổng hợp, hoàn thành báo cáo Trưởng Tiểu ban.

3. Giao Tổng cục Du lịch khẩn trương đề xuất các nội dung liên quan đến Chương trình du lịch, chủ động liên hệ, phối hợp, thống nhất với các cơ quan liên quan để sớm có thông báo, xác nhận đăng ký các chương trình, báo cáo trước ngày 20/2/2011.

4. Giao Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp các công việc dự thảo báo cáo của Tiểu ban gửi Ban Chỉ đạo trước ngày 17/2/2011, phục vụ cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

5. Tiểu Ban Tuyên truyền – Văn hoá sẽ họp một tháng 1 lần. Giao Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là đơn vị thường trực của Tiểu ban thường xuyên cập nhật tình hình, trao đổi với các thành viên Tiểu ban, thiết lập phương thức liên hệ, trao đổi phù hợp với các thành viên trong tiểu ban, giữa các tiểu ban và bộ phận thường trực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổng hợp báo cáo Trưởng Tiểu ban.

6. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu điều chỉnh nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá trên bảng hiệu, biểu ngữ từ Tiểu ban Vật chất hậu cần sang Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá để phù hợp với chức năng, trách nhiệm quản lý của Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hoá và thuận tiện trong triển khai công việc.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.Nơi nhận:

- Phó TTg Phạm Gia Khiêm-

Trưởng Ban CĐ (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng- Trưởng TB (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Ngân hàng Nhà nước;

- Bộ TT&TT, Bộ NG;

- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;

- Các đơn vị: Tổng cục DL, HTQT, NTBD;

- Sở VHTTDL Hà Nội;

- Các thành viên Tiểu ban TTVH;

- Lưu: VT, HTQT, V(36).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác