40/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động quốc gia về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp giai đoạn 2011- 2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thể dục, thề thao ngày 29 tháng 11 năm 2006

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao tại Công văn số 1511/TCTDTT-VKHTDTT ngày 28 tháng 12 năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vu Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện nhiệm vụ xây dựng, Chương trình hành động quốc gia về thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2015" (sau đây gọi tắt là Chương trình) để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành trình Bộ: ngày 30 tháng 4 năm 2011 .

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn sự nghiệp kinh tế đã giao về Tổng cục Thể dục thể thao.

Điều 2. Tổng cục Thể dục thể thao có nhiệm vụ:

- Lựa chọn đơn vị chuyên môn có đủ năng lực tiến hành xây dựng Chương trình, dự toán kinh phí xây dựng Chương trình theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu

- Xây dựng và trình Bộ thẩm định và phê duyệt đề cương nhiệm vụ của Chương trình .

- Trình Bộ phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng Chương trình.

Báo cáo thường kỳ (02 tháng) về tiến độ thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-  Lưu: VT. KHTC (3). FT.(20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác