4102 /BVHTTDL-TV

TL. BỘ TRƯỞNG KT.VỤ TRƯỞNG VỤ THƯ VIỆN PHÓ VỤ TRƯỞNG -Nguyễn Hữu Giới Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Tuyên truyền Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Chiến dịch truyền thông bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình

               Kính gửi:

                             - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam;

                             - Giám đốc các thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Quyết định số 4079/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL V/v phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, gắn với các ngày lễ lớn năm 2010;

Căn cứ Kế hoạch số 3772/KH-BVHTTDL ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL V/v tổ chức Chiến dịch truyền thông bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình;

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Thư­ viện đề nghị Giám đốc các thư­ viện:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, chỉ đạo các thư viện trên địa bàn thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, gắn với các ngày lễ lớn năm 2010 và Chiến dịch truyền thông bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình bằng các hình thức phong phú và thiết thực như­: Triển lãm, tr­ưng bày sách báo, thi tìm hiểu, thi kể chuyện sách, thông tin thư  mục chuyên đề, giới thiệu sách, điểm sách, nói chuyện chuyên đề  v.v… và các hình thức sáng tạo khác.

        2. Các Liên hiệp thư viện chuẩn bị và tham gia đầy đủ Chung kết Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc về chủ đề “Thăng Long – Hà Nội 1.000 năm văn hiến” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào năm 2010 theo như công văn trước đây đã hướng dẫn.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;     

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c); 

 - Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

 -Lưu: VT, TV, G. 70 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác