4102/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v góp ý báo cáo về tình hình quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7994/UBND- VX ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho cơ quan chuyên môn chuẩn bị báo cáo theo hướng:
- Bám sát quy định của UNESCO về “Mẫu chuẩn bị báo cáo của quốc gia thành viên về tình trạng bảo tồn di sản đã được ghi vào Danh mục Di sản Thế giới”, đồng thời bám sát báo cáo về tình trạng bảo tồn của các Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long và Quần thể di tích cố đô Huế những năm gần đây để tham khảo xây dựng báo cáo của Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội ” (xin gửi kèm theo đây).
- Báo cáo cần bố sung một số ảnh chụp hiện trạng di tích, bản đồ, sơ đồ liên quan tới các quy hoạch khu di sản nhằm làm rõ các Dự án nêu ở trang 3 của Báo cáo.
Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ Công văn số 2551/BVHTTDL-DSVH ngày 04/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng thực tiễn quản lý, bảo vệ khu di sản đến thời điểm hiện nay để xây dựng dự thảo báo cáo (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) gửi trực tiếp tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO và các cơ quan liên quan trong nước. Tuy nhiên, trước khi gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gửi dự thảo báo cáo tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam xem xét, thỏa thuận theo quy định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Trung tâm BTDS Thăng Long-Hà Nội;
- Lưu: VT.ĐSVH.NVC.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác