4102/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tu bổ, nâng cấp nhà đón tiếp, tưởng niệm các vua Hồ tại di tích Đàn tế Nam Giao, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9130/UBND- vx ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, nâng cấp nhà đón tiếp, tưởng niệm các vua Hồ tại di tích Đàn tế Nam Giao (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Theo quy định của Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ việc tu bổ, nâng cấp nhà đón tiếp, tưởng niệm các vua Hồ tại di tích Đàn tế Nam Giao cần xây dựng thành Báo cáo kinh tế-kỹ thuật để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
2. Về chủ trương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 4246/BVHTTDL-DSVH ngày 24 tháng 11 năm 2014 thỏa thuận chủ trương bổ sung nội thất Nhà đón tiếp, tưởng niệm các vua Hồ tại di di tích Đàn tế Nam Giao. Tuy nhiên, tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch, đối với Đàn tế Nam Giao chỉ xây dựng Nhà quản lý di tích khu vực tại trung tâm phía trước Đàn Nam Giao mà không có nội dung tu bổ, nâng cấp nhà đón tiếp, tưởng niệm các vua Hồ. Do đó, để tu bổ, nâng cấp nhà đón tiếp, tưởng niệm các vua Hồ tại di tích Đàn tế Nam Giao, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di sản thành Nhà Hồ xin ý kiến các nhà khoa học đối với nội dung tưởng niệm các vua Hồ tại di tích Đàn tế Nam Giao cho phù hợp với Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tu bổ, nâng cấp nhà đón tiếp, tưởng niệm các vua Hồ tại di tích Đàn tế Nam Giao./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- TTBTDS thành Nhà Hồ;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác