4108/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum
 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1007/ SVHTTDL-KHTC ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum về việc thỏa thuận dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 715/DSVH-DT ngày 27 tháng 10 năm 2014, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất về cơ bản với nội dung dự án tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum, tỉnh Kon Tum bao gồm các hạng mục: tu bổ Khu mộ (số 2); tôn tạo gò đất (số 3); dịch chuyên tượng đài (số 4) nhà trưng bày (số 6); 7 tạo nhà làm việc (số 7) ; chòi nghỉ (số 8) và nhà vệ sinh (số 10).
2. Tuy nhiên, còn một số nội dung của dự án cần được làm rõ, đề nghị  Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum yêu cầu đơn vị tư vấn bố sung và chỉ sửa:
- Về tên gọi của di tích : Đề nghị chỉnh sửa tên gọi là di tích Nhà ngục Kon Tum theo đúng tên gọi tại Quyết định xếp hạng di tích năm 1988.
- Về phục hồi nhà ngục: Không tiến hành phục hồi nhà ngục (hạng mục số 1), không xây mới nhà trưng bày mà nên giữ nguyên vị trí nhà trưng bày như hiện nay và tiến hành cải tạo nội thất đế đảm bảo tính bền vững cho công trình cũng như đáp ứng với công năng trưng bày giới thiệu di tích;
- Không làm phù điêu phía sau tượng đài, vì vị trí này gần bờ sông nên khi xây dựng mới phù điêu sẽ làm ảnh hưởng đến cảnh quan;
- Không xây dựng chòi nghỉ và nhà vệ sinh mới, nghiên cứu cải tạo lại nhà vệ sinh đã có của nhà đón tiếp và nhà làm việc để đáp ứng nhu cầu vệ sinh chung của dị tích.
3. Về nguồn vốn đầu tư: Đây là năm cuối thực hiện các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015, do vậy với nguồn kinh phí dự kiến là 47,287 tỷ đồng để thực hiện tu bổ tôn tạo di tích Nhà ngục Kon Tum từ nguồn kinh phí của Chương trình MTQG về văn hóa là không khả thi. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, lựa chọn các hạng mục cần tu bổ cấp thiết đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt đồng thời cho triển khai bản vẽ thi công gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án) để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Kon Tum;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Cục Di sản văn hóa;
- Lưu: VT.KHTC, QK.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác