4109/BVHTTDL-DSVH

TLBT, VTVTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Hướng dẫn báo cáo Tổng kết hoạt động Thư viện năm 2012

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các thư viện tỉnh, thành

Để phục vụ cho Hội nghị Tổng kết công tác VHTTDL của Bộ năm 2012, triển khai Kế hoạch công tác năm 2013; Bộ VHTTDL đề nghị Giám đốc các thư viện tỉnh/thành - căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2012 đã được phê duyệt - thực hiện các công việc:

1. Báo cáo Tổng kết công tác năm 2012: 

a) Báo cáo Tổng kết công tác thư viện năm 2012 gồm:

- Phạm vi, nội dung báo cáo toàn diện các hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh, thành phố (bao gồm hoạt động của thư viện tỉnh, huyện, xã và cơ sở);

- Báo cáo gồm: Báo cáo thành văn và báo cáo số liệu (theo mẫu báo cáo năm 2011 có gửi kèm) .Báo cáo thành văn cần đánh giá ngắn gọn, tập trung làm rõ những thành tích nổi bật, những hoạt động, dịch vụ mới; những khó khăn, hạn chế còn tồn tại; nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất kiến nghị những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

b) Tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết hoạt động thư viện trên địa bàn, đồng thời báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

c) Nhận xét đánh giá việc chỉ đạo và các hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) trong lĩnh vực thư viện năm qua.

2. Xây dựng Kế hoạch công tác năm 2013

Căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hành động của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam (giai đoạn 2011-2015), trên cơ sở Quy hoạch phát triển thư viện ở địa phương: Hướng dẫn kế hoạch công tác năm 2012 trong lĩnh vực thư viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đã thông báo cho các địa phương tại Công văn số 2339/ BVHTTDL-TV ngày 12/7/2012) và kết quả công tác năm 2012 cũng như ngân sách được phê duyệt của thư viện để xây dựng Kế hoạch công tác tại 2013.

3. Thời hạn gửi báo cáo và kế hoạch công tác:

Báo cáo tổng kết công tác 2012 và Kế hoạch công tác năm 2013 gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện), số 51 Ngô Quyền, Hà Nội (hoặc gửi theo địa chỉ Email:tungson.ussh@gmail.com) chậm nhất là ngày 10 tháng 12 năm 2012./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Thư viện các tỉnh, thành (để thực hiện);

-Lưu: VT, TV, TS.140.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác