4110/BVHTTDL-VHDT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4110/BVHTTDL-VHDT ngày 07 tháng 11 năm 2013 Về việc đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII, năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh lào Cai

Thực hiện Nghị quyết Trung  ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc.

Nhằm tôn vinh và bảo tồn, phát huy, phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc. Theo định kỳ tổ chức Ngày hội (03 năm/lần), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc chỉ đạo và tổ chức (theo hình thức luân phiên) tại tỉnh vùng Tây Bắc, đến năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự định tỉnh Lào Cai sẽ đăng cai tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII”. Để chuẩn bị cho việc tổ chức Ngày hội và có căn cứ ban hành những văn bản pháp quy đối với các Ban, Bộ, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai:

1. Có văn bản đồng ý đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII năm 2016;

2. Cử 01 đồng chí đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, tại tỉnh Hòa Bình và nhận cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII tại Lễ bế mạc Ngày hội. (thời gian; 20h00 ngày 18 tháng 11 năm 2013).

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo địa chỉ:  Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 51 Ngô Quyền, Hà Nội trước ngày 12/11/2013.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Hồ Anh Tuấn;

-Sở VHTTDL Lào Cai;

-Lưu: VT, Vụ VHDT, Hg8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác