4111/BVHTTDL-VP

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Báo cáo tổng kết công tác năm 2010

Kính gửi: 

- Các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ

 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố

 

Để chuẩn bị tổng kết công tác năm 2010, triển khai kế hoạch công tác năm 2011, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, phạm vi trách nhiệm được giao thực hiện các việc sau:

1) Các  Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ

Thực hiện báo cáo tổng kết công tác năm 2010, lưu ý các yêu cầu sau:

- Phạm vi nội dung báo cáo là toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành được giao quản lý, theo dõi, từ Trung ương đến địa phương.
- Báo cáo cần đánh giá ngắn gọn, tập trung làm rõ những thành tích nổi bật và những hạn chế, khuyết điểm chính; nêu rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện thời gian tới (vận dụng mẫu báo cáo ban hành kèm theo Quyết định số 3157/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9/2009).

- Phân tích, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển và số liệu cơ bản của Ngành trong năm 2010, so với 2009; các chỉ tiêu, số liệu cơ bản của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Riêng các chỉ tiêu, số liệu năm 2010 cần được thể hiện bằng phụ lục như mẫu kèm theo sau.
2) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (bảo tàng, nhà hát, thư viện, trung tâm văn hoá-thông tin...) thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành ở Trung ương (các Tổng cục, Cục, Vụ) về tình hình hoạt động chuyên ngành trong phạm vi được giao quản lý.

- Nêu rõ đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động Ngành ở địa phương, những nội dung công việc đã được lãnh đạo Bộ và lãnh đạo tỉnh thống nhất chỉ đạo.

3) Thời hạn gửi báo cáo

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 cần được gửi đến Bộ chậm nhất là ngày 15/12/2010 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị cho Hội nghị triển khai công tác năm 2011.
- Địa chỉ liên hệ: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Văn phòng Bộ), số 51 Ngô Quyền - Hà Nội; Email: nguyentambvh@yahoo.com./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, VP(THTT),

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác