4111/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh về việc nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ tại Công văn số 284/ĐHVHHCM ngày 07 tháng 12 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾTĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học: Phát triển văn hóa đọc trong thanh thiếu niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Võ Công Nam.

Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Mời PGS.TS Trần Trọng Đăng Đàn - Viện Khoa học Xã hội Việt  Nam làm Chủ tịch Hội đồng; mời các chuyên gia khoa học am hiểu lĩnh vực tham gia vào Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình trên (Danh sách Hội đồng kèm Quyết định này).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả công trình nghiên cứu theo mục đích, yêu cầu, nội dung, kết quả, tiến độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết. Hội đồng chịu trách nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình.

Điều 4. Kinh phí tổ chức họp Hội đồng được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.16.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác