4113/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Thỏa thuận Báo cáo KTKT Tu bổ, tôn tạo cảnh quan miếu Long Thuyền, phường Phú Thuận, thành phố Huế.

Kính gửi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1054/BTDT ngày 21/9/2012 của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo cảnh quan miếu Long Thuyền, phường Phú Thuận, thành phố Huế (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo cảnh quan miếu Long Thuyền bao gồm các nội dung: Tôn tạo cảnh quan, phục hồi thích nghi miếu Long Thuyền, cải tạo môi trường và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần chủ động tổ chức khai quật khảo cổ di tích trước khi thi công và xây dựng phương án bảo vệ, phát huy giá trị sau khi di tích đã được tôn tạo.

- Xây dựng hồ sơ khoa học về hiện trạng di tích, công bố nội dung và quan điểm tu bổ, tôn tạo cảnh quan di tích để tạo sự đồng thuận của các nhà khoa học và nhân dân.

- Bổ sung vào hồ sơ căn cứ pháp lý: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (thay thế cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thỏa thuận để Trung tâm Bảo tồn Di tích Cô đô Huế biết, triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo cảnh quan miếu Long Thuyền theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác