4115/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa BODHISÀLARÀJA (Kom Pong), Trà Vinh.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.

Phúc đáp Tờ trình số 15/TTr-SVHTTDL ngày 18/01/2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đề nghị cho lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa BODHISÀLARÀJA (Kom Pong), Phường 1, thành phố Trà Vinh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến;

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa BODHISÀLARÀJA (Kom Pong) để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về kinh phí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá khi thoả thuận dự án, trên cơ sở ưu tiên cho tu bổ, tôn tạo những hạng mục di tích gốc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa BODHISÀLARÀJA (Kom Pong). Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác