4116/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Tổ chức thực hiện Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2010"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2009- 2010;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức thực hiện Đề án Sản xuất phim phóng sự giới thiệu các di tích Văn hóa - Lịch sử, danh lam thắng cảnh theo hành trình tour du lịch tại 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanma với tiêu đề "Bốn quốc gia, một điểm đếm thuộc Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 gồm các nội dung chính sau:

1. Chủ trì và phối hợp với Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Điện ảnh và các đơn vị, tổ chức có liên quan để tổ chức quay phim phóng sự nhằm giới thiệu các di tích Văn hóa - Lịch sử, danh lam thắng cảnh tại 04 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanma. Thời gian thực hiện đề án theo Quyết định số 2323/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010.

2. Đoàn quay phim gồm 07 người, giao Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam quyết định danh sách cụ thể của đoàn quay phim tại Lào, Campuchia và Myanma.

3. Được tổ hội thảo quốc tế, nhằm phối hợp thực hiện làm phim và tổ chức phát sóng tại 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanma với các quy định:

- Địa điểm tổ chức: Hà Nội

- Số người tham dự hội thảo tối đa là 40 người (gồm khách quốc tế 9 người là đại diện cơ quan ngoại giao, cơ quan du lịch quốc gia của Lào, Campuchia và Myanma; khách các tỉnh 25 người; ban tổ chức 6 người);

- Được tổ chức mời cơm chiêu đãi, giao thương khi tổ chức hội thảo quốc tế (gồm khách tham dự hội thảo và khách mời ngoại giao) theo dự toán được phê duyệt;

- Được tổ chức nghiên cứu các toái du lịch quanh Hà Nội cho các đại biểu tham dự hội nghị;

- Tổ chức hội thảo quốc tế trên tinh thần tiết kiệm chống lãng phí.

4. Nguồn kinh phí tổ chức thực hiện đề án từ nguồn kinh phí Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2010 đã được phân bổ (thực hiện theo đề cương, dự toán chi tiết đã được phê duyệt) và nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động hợp pháp từ các thành phần kinh tế.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ Trưởng Hồ Anh Tuấn

-Lưu: VT, KHTC, B10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác