4117/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc lập dự án trùng tu, tôn tạo di tích Lăng vua Lê, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình.

Phúc đáp Công văn số 94/BQLDTTA-QLDA ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình đề nghị cho lập dự án trùng tu, tôn tạo di tích Lăng vua Lê, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Đồng ý với đề nghị của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình về lập dự án trùng tu, tôn tạo di tích Lăng vua Lê để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về kinh phí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa khi thỏa thuận dự án, trên cơ sở ưu tiên cho trùng tu, tôn tạo các hạng mục gốc của di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lập dự án trùng tu, tôn tạo di tích Lăng vua Lê. Đề nghị Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác