4130/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập:

1. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, soạn thảo và hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Bộ trưởng trình Chính phủ;

2. Tổ biên tập có nhiệm vụ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban soạn thảo về việc soạn thảo, chỉnh lý và hoàn thiện Dự thảo Nghị định; xây dựng các báo cáo liên quan; Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban soạn thảo về tiến độ và kết quả công việc được giao; 

3. Ban Soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể khi Nghị định của Chính phủ được ban hành.

Điều 3. Kinh phí soạn thảo Nghị định được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Cục Di sản văn hóa năm 2012 và năm 2013.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quyết định số 3529/QĐ-BVHTTDL, ngày 17/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các ông, bà có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Lê Khánh Hải;
- Lưu: VT, DSVH(05), TĐKT, PC,

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác