4132/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Chiến thắng biên giới 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 545/UBND- VX ngày 11/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ Khu di tích lịch sử Chiến thắng biên giới 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia dự kiến phiên họp thường kỳ vào cuối tháng 11/2014, tại phiên họp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xin ý kiến Hội đồng và trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc lập hồ sơ Khu di tích lịch sử Chiến thắng biên giới 1950, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia dặc biệt.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trạng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng;
 - Lưu: VT.DSVH.NĐD.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác